Tributació

Calendari d’impostos


  • De l’1 de març al 2 de maig de 2017

Arbitris diversos

Impost sobre vehicles de tracció mecànica


  • 15 de juliol al 2 d’octubre

IBIR – Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

IAE – Impost sobre activitats econòmiques

IBIU – Impost sobre béns de naturalesa urbana